มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาแต่งชุดนักศึกษาเข้าเรียน