เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​เทอม 2/2 06-321-202 ความแข็งแรงของวัสดุ Strength of Materials 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-321-202 ความแข็งแรงของวัสดุ 3(3-0-6)

Strength of Materials

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

หน่วยแรงและความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพแรงเฉือนและ

โมเมนต์ดัด หน่วยแรงดัดและหน่วยแรงเฉือนในคาน การโก่งของคาน หน่วย

แรงบิด หน่วยแรงระนาบและความเครียดระนาบ หน่วยแรงร่วมและความเค้น

หลัก วงกลมโมร์สำหรับหน่วยแรงระนาบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ

Stresses and strain; mechanical properties of materials; shear and

bending moment diagrams; bending and shear stresses in beams;

deflection of beams; torsional stresses; plane stress and plane strain;

combined stresses and principal stresses, Mohr’s circle for plane

stresses; buckling of columns; theories of failure