เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

02-022-007 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Introductory Organic Chemistry)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ลักษมี วิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในรายวิชาเคมีอินทรีย์