02-022-007 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น (Introductory Organic Chemistry)

ลักษมี วิทยา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้และเข้าใจในรายวิชาเคมีอินทรีย์