เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 4/1 ​06-322-403 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Pre-Project1(1-0-2) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-322-403 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(1-0-2)

Industrial Technology Pre-Project

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การมอบหมายงานและปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมโดยการเสนอแนะ

จากอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วยการเขียนข้อเสนอโครงงาน การเตรียมงาน การ

เขียนรายงาน และการประเมินผล

Assigned work and hands-on project in industrial technology under

the supervision of advisors including literature reviews, project

proposal, preparation, report writing and evaluation