เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สถิติในชีวิตประจำวัน (02-031-002)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศาสตร์และศิลป์ของการตัดสินใจ สถิติพรรณนา การแจกแจงความถี่ ความน่าจะเป็น การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ การอนุมานเชิงสถิติ การถดถอยและสหสัมพันธ์ การประยุกต์สถิติในการใช้งานทั่วไป