เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 4/2 ​06-322-404 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Project 3(1-6-4) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-322-404 โครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(1-6-4) Industrial Technology Project

วิชาบังคับก่อน: 06-322-403 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Prerequisite: 06-322-403 Industrial Technology Pre-Project

ผู้เรียนต้องปฏิบัติงานต่อจากโครงงานศึกษาที่ได้กำหนดไว้แล้ว โดยกำหนดให้มีความก้าวหน้าของโครงงานขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมและดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เรียนต้องใช้ทฤษฎีและหลักการมาแก้ปัญหากับโครงงานนั้นๆ และต้องสรุปผลจัดทำรายงานของโครงงานนั้นๆ เสนอต่อผู้สอน เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว

Students work independently either individual or in groups under the supervision of a faculty member. The students are encouraged to develop a systematic method of investigation and research on the development of industrial technology including project proposal, monthly progress reports and the presentation of final report.