เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม1/2 06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) Industrial Safety

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

อุบัติเหตุประเภทต่างๆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานความ ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย

การสอบสวนอุบัติเหตุและการประเมินผลอุบัติ

Classification of accidents; occupational safety and health; industrial safety standards; loss control management; laws related to industrial

safety; accident investigation and evaluation