เทอม1/2 06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา
ผู้สอน

กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทอม1/2 06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม Industrial Safety 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20544

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

06-322-102 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) Industrial Safety

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

อุบัติเหตุประเภทต่างๆ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานความ ปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม การบริหารความปลอดภัยเพื่อควบคุมความสูญเสีย

การสอบสวนอุบัติเหตุและการประเมินผลอุบัติ

Classification of accidents; occupational safety and health; industrial safety standards; loss control management; laws related to industrial

safety; accident investigation and evaluation


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.