เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

​เทอม 4/2 06-321-401 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Industrial Technology Seminar 1(0-3-1) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-321-401 สัมมนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1(0-3-1)

Industrial Technology Seminar

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

การค้นคว้าผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือรายงานที่เกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การเขียนรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอผลงาน

Research, published research or reports about environmental

industrial technology; reporting data analysis and presentations