เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทอม 3/1 ​06-321-302 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย Occupational Health Risk Assessment and​ 3(3-0-6) อ.กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา

เกี่ยวกับชั้นเรียน

06-321-302 การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในงานอาชีวอนามัย Occupational Health Risk Assessment and 3(3-0-6)


Management

วิชาบังคับก่อน: -

Prerequisite: -

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในประเทศ ไทยและต่างประเทศ โดยเน้นกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติสาธารณสุข และพระราชบัญญัติโรงงาน

Law relating to the environment; occupational health and safety in Thailand and other countries focusing on environmental laws,

environmental quality act, public health act, and factory act