วิชาวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนที่ส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้เห็นเป็นรูปธรรม เเละมีกิจกรรมที่หลากหลาย