การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รหัส 56

วรรณรัตน์ ศรีรัตน์

มหาวิทยาสวนดุสิต

คำอธิบายชั้นเรียน

การวางแผนและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา รหัส 56 ตอนเรียน A2