homeรหัสวิชา ค21101 รายวิชา คณิตศาสตร์พิ้นฐาน
personperson_add
รหัสวิชา ค21101 รายวิชา คณิตศาสตร์พิ้นฐาน

ผู้สอน
person
นาย พิสุทธิ์ ยงทางเรือ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รหัสวิชา ค21101 รายวิชา คณิตศาสตร์พิ้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2056

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วัตถุประสงค์การสร้างชั้นเรียน

1. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้เวลาว่่างให้เป็นประโยชน์

2. เพื่อใช้ทบทวน ตั้งคำถาม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อไม่สามารถถามในชั่วโมงเรียนได้

ขั้นตอนการเข้าชั้นเรียน

1. เมื่อนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนแล้ว ให้นักเรียนเข้ารายงานตัวในกระดานสนทนา โดยครูจะตั้งหัวข้อเป็นวันที่ เดือน และปี เพื่อให้เวลาเรียนได้

2. เมื่อศึกษาบทเรียนบทใดบทหนึ่ง ให้นักเรียนสรุปบันทึกการเรียนรู้ทุกเรื่องที่ศึกษา พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น ข้อแนะนำ โดยครูจะประเมินเพื่อให้คะแนนพิเศษ

คำเตือน

1. ห้ามนักเรียนใช้คำไม่สุภาพในชั้นเรียนออนไลน์นี้เด็ดขาด เมื่อครูพบเห็น ตัดคะแนนครั้งละ 2 คะแนน

2. ห้ามทะเลาะกันในชั้นเรียน 

3. ไม่คัดลอกความคิดของเพื่อนคนอื่น เพราะครูเชื่อว่าทุกคนมีความรู้ และความคิดเท่าเทียมกัน

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)