การงานอาชีพและเทคโนโลยี3(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

รุ่งนภา กลิ่นกลาง

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร