ง23101 เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนิศารัตน์ มะอักษร

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและทำข้อสอบออนไลน์