homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
personperson_add
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาง สิริวิชญา บุญวงษ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2059

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ฉบับย่อ

กลุ่มสาระวิชา      ภาษาต่างประเทศ

รายวิชา                 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1  อ21101   ENG 21101 (Fundamental English 1)            

จำนวน             1.5    หน่วยกิต                                                                 เวลา    60 ชั่วโมง             

ชั้น                          มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                     ภาคเรียนที่   1    ปีการศึกษา 2555

*************************************************************************************

1.  คำอธิบายรายวิชา

เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน  ในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา สลากยา การบอกทิศทาง ป้ายประกาศต่าง ๆ และการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียง ข้อความ   นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน พัฒนาทักษะการใช้พจนานุกรม   เลือก/ระบุ   ตีความ ประโยคและข้อความ   ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ และลมฟ้าอากาศ ระบุหัวข้อเรื่อง (topic) ใจความสำคัญ (main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานเรื่องสั้นและสื่อประเภทต่างๆ (authentic texts)   สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูล ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย  กล่าวลา ขอบคุณ  ขอโทษ   ชมเชย พูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาท พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม พูด/เขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคมใช้ภาษา  น้ำเสียง และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม  ตามมารยาทสังคม  และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา รวมทั้งเข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ  เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆในการศึกษาต่อ

         โดยใช้กระบวนการทางภาษา การสื่อสาร   การค้นคว้า การสืบเสาะหาความรู้  การสืบค้นหาข้อมูล    และการปฏิบัติตามสถานการณ์ต่าง ๆ

           เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  ความเหมือนและความแตกต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย  และเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

                2.  ตัวชี้วัด

 1. ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน   (ต.1.1/1)             
 2. อ่านออกเสียงข้อความ นิทาน และบทร้อยกรอง (poem) สั้นๆ  ถูกต้องตาม หลักการอ่าน(ต.1.1/2)    
 3. เลือก/ระบุประโยคและข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (non-text information) ที่อ่าน (ต.1.1/3 )
 1. ระบุหัวข้อเรื่อง( topic)ใจความสำคัญ( main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่าน บทสนทนา นิทาน และเรื่องสั้น (ต.1.1/4)
 1. สนทนา แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง   กิจกรรม และสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน (ต.1.2/1)
 1. ใช้คำขอร้อง ให้คำแนะนำ และคำชี้แจง ตามสถานการณ์  (ต.1.2/2)
 2. พูดและเขียนแสดงความต้องการขอความช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม  (ต 1.2 /3)
 3. พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม 

              (ต.1.2/4)

 1. พูดและเขียนแสดงความรู้สึก และความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว  กิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบอย่างเหมาะสม  (ต 1.2 ม1/5)
 1. พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง    กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์ และสิ่งแวดล้อม   ใกล้ตัว(ต.1.3/1)
 1. พูด/เขียน สรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ(theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ ของสังคม (ต 1.3/2)
 1. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือเรื่องต่างๆ   ใกล้ตัว พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆ ประกอบ (ต.1.3/3)
 1. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย(ต.2.2/1)
 2. บรรยายเกี่ยวกับเทศกาล  วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา (ต.2.1/2)
 3. เข้าร่วม/จัดกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ(ต.2.1/3)
 4. บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย(ต.2.2/1)
 5. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล    งานฉลอง  วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย (ต2.2/2)
 6. ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน(ต. 3.1/1)
 7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา (ต.4.1/1)
 8. ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่างๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ ( ต 4.2/1)

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)