การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Tourism Business Management (0705453)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการะุรกิจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมในการดำเนินการธุรกิจ