เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว Tourism Business Management (0705453)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย ประเภท หลักการจัดการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการะุรกิจท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงคุณธรรมในการดำเนินการธุรกิจ