เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดการร้านค้าและทำเลที่ตั้ง Store and Location Management (0705377)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาความสำคัญของทำเลที่ตั้ง การเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับธุรกิจค้าปลีก การประมาณการความต้องการซื้อ การวางแผนการใช้พื้นที่ การออกแบบ การจัดวาง การจัดแสดงสินค้า และการจัดบรรยากาศภายในร้านค้า และศึกษาดูงานในสถานประกอบการ