คอมพิวเตอร์ (ครูกมลพรรณ พันสนิท)

กมลพรรณ พันสนิท

โรงเรียนวัดถิ่นฐานรังสิตวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี