คอมพิวเตอร์ (ครูกมลพรรณ พันสนิท)

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี