การบัญชีเบื้องต้น 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช. 1/1 บัญชี

ปวช. 1/2 คอมพิวเตอร์

รหัส 59