home5681201 เขียนแบบวิศวกรรม
personperson_add
5681201 เขียนแบบวิศวกรรม

ผู้สอน
person
ภูเบศ มีนะโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5681201 เขียนแบบวิศวกรรม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
20620

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ การเขียนรูปทรงเลขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพออร์โธกราฟฟิก การกำหนดขนาดการเขียนภาพตัด การเขียนภาพ 3 มิติ ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค การเขียนภาพสเก็ตซ์ การกำหนดความหยาบของผิวชิ้นงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนการเขียนแบบสั่งงาน และการใช้โปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.