เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

5681201 เขียนแบบวิศวกรรม

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การใช้อุปกรณ์เขียนแบบ การเขียนรูปทรงเลขาคณิต ตัวอักษรและตัวเลข การเขียนแบบภาพออร์โธกราฟฟิก การกำหนดขนาดการเขียนภาพตัด การเขียนภาพ 3 มิติ ภาพไอโซเมตริกและภาพออบลิค การเขียนภาพสเก็ตซ์ การกำหนดความหยาบของผิวชิ้นงาน ระบบงานสวมและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนการเขียนแบบสั่งงาน และการใช้โปรแกรมเขียนแบบเบื้องต้น