เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

3622 227 โครงสร้างข้อมูลทางด้านเวชระเบียน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

pinit khordsanthiah

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ข้อมูลประเภทแถวลำดับ สตริง สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ เชื่อมโยงในรูปแบบทรี และฟังก์ชั่นเรียกตัวเอง ประเภทของการจัดเรียงลำดับข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลอัลกอริทึ่ม และการวัดประสิทธิภาพในการทำงานกับโครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ