3622 227 โครงสร้างข้อมูลทางด้านเวชระเบียน

pinit khordsanthiah

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น ข้อมูลประเภทแถวลำดับ สตริง สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ เชื่อมโยงในรูปแบบทรี และฟังก์ชั่นเรียกตัวเอง ประเภทของการจัดเรียงลำดับข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลอัลกอริทึ่ม และการวัดประสิทธิภาพในการทำงานกับโครงสร้างข้อมูลชนิดต่าง ๆ