โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม. 4/2 ปีการศึกษา 2559

คุณครูนริศรา โอชารส

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ออนไลน์