โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.4/3 ปีการศึกษา 2559

คุณครูนริศรา โอชารส

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอนวิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ออนไลน