ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (การตัดต่อมัลติมีเดีย)

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อมัลติมีเดีย