ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (การตัดต่อมัลติมีเดีย)

ธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การตัดต่อมัลติมีเดีย