เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 32202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (การตัดต่อมัลติมีเดีย)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์

โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

การตัดต่อมัลติมีเดีย