Social Studies CouponKru2016

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างพลเมืองในศตวรรษที่ 21