เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

GSCI132-ธรณีวิทยา(1/59)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธนวัตร์ คล้ายแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ความหมายประวัติและขอบเขตของธรณี รูปร่างขนาดการเคลื่อนไหวโครงสร้าง ส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่างๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพร่กระจาย และประโยชน์ของหินแต่ละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป