GSCI132-ธรณีวิทยา(1/59)

ธนวัตร์ คล้ายแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายประวัติและขอบเขตของธรณี รูปร่างขนาดการเคลื่อนไหวโครงสร้าง ส่วนประกอบทั่วไปและทางเคมีของโลก คุณสมบัติของแร่ทางฟิสิกส์และทางเคมี การแยกหมู่แร่ การแพร่กระจาย และการใช้ประโยชน์จากแร่ คุณสมบัติและลักษณะของหินต่างๆ บนผิวโลก วัฏจักรการเกิด การแพร่กระจาย และประโยชน์ของหินแต่ละชนิด ยุคประวัติทางธรณีวิทยาโดยสังเขป