เรียนรู้สังคมศึกษา ป.4

สมรส ไกลถิ่น

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง จังหวัดเชียงราย

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกับครูรส