เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หน้าที่พลเมือง ป.6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1. ให้นักเรียนค้นคว้าแหล่งข้อมูลข่าวสาร แล้วบันทึกความรู้เป็นแผนภาพลงในสมุด

และนำผลงานไปจัดป้ายนิเทศให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลข่าวสาร โดยวิเคราะห์จากแผนภาพแสดงแหล่งข้อมูลข่าวสารในสมุด

2.แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ให้ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้แก่อะไรบ้าง

(หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร แผ่นพับ ใบปลิว วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ต)

แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลละเอียด สมบูรณ์มากที่สุด (หนังสือพิมพ์)

แหล่งข้อมูลใดให้ข้อมูลเฉพาะเสียงไม่มีภาพ (วิทยุ)

แหล่งข้อมูลใดใช้เป็นกล้องถ่ายรูปได้ (โทรศัพท์เคลื่อนที่)

แหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ให้สิ่งใดแก่ผู้รับข้อมูล (ความรู้ ความบันเทิง)