ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 มีจำนวนนักเรียน 32 คน