ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

คำอธิบายชั้นเรียน

การพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม