ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

จุติมา บุญมี

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

การพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม