ลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จุติมา บุญมี

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

การพิจารณาลักษณะและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ แรงจูงใจ กระบวนการตัดสินใจซื้อ การจำแนกประเภทนักท่องเที่ยว การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม