ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 มีจำนวนนักเรียน 28 คน