เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

MG321 การสื่อสารธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ฐิตารีย์ ไชยเศรษฐ

สถาบันรัชต์ภาคย์ ศูนย์การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้ืงจังหวัดชัยภูมิ

ความสำคัญของการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร หลักการจัดการการสื่อสาร เครื่องมือสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ปัญหาของการสื่อสาร การติดต่อข้อความให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการใช้สื่อต่างๆ