INNO p2สังคม(คฤหัสถ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม

ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ฝึกการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้