ภาษาศาสตร์เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์ สัทศาสตร์

หน่วยเสียง หน่วยคำ โครงสร้างประโยค วากยสัมพันธ์ และปฏิบัตินิยม นักศึกษาจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่อง

ของสังคมทางภาษาศาสตร์ จิตวิทยาทางภาษา และการประยุกต์ใช้ในภาษาอังกฤษ