ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 มีจำนวนนักเรียน 20 คน