ภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนน 100 คะแนน

จิตพิสัย 10 คะแนน งาน 20 คะแนน กลางภาค 30 คะแนน
ปลายภาค 30 คะแนน