เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการใช้ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

หลักการให้คะแนน

  1. จิตพิสัย 10 คะแนน
  2. คะแนนเก็บ 30 คะแนน
  3. สอบกลางภาค 20 คะแนน
  4. ปลายภาค 40 คะแนน