หลักการใช้ภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการให้คะแนน

  1. จิตพิสัย 10 คะแนน
  2. คะแนนเก็บ 30 คะแนน
  3. สอบกลางภาค 20 คะแนน
  4. ปลายภาค 40 คะแนน