เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ไวยากรณ์ภาษาจีน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน

คะแนนเก็บ 20

สอบย่อย 30

จิตพิสัย 10

สอบกลางภาค 20

สอบปลายภาค 20