ภาษาจีนเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

คะแนน 100 คะแนน

จิตพิสัย 10 สอบกลางภาค 30 สอบย่อย 10
งาน 20 ปลายภาค 30