เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ภาษาจีนเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คะแนน 100 คะแนน

จิตพิสัย 10 สอบกลางภาค 30 สอบย่อย 10
งาน 20 ปลายภาค 30