ภาษาจีนไบครูเซลล์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายละเอียด

คะแนน100

สอบย่อย 20
สอบอ่าน 30
สอบเขียน 50