ภาษาจีนแสนง่าย

วิภาว๊ ฤทธิ์ทอง

หมาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คำอธิบายชั้นเรียน

รายการ คะแนน
คแนนเก้บ 30
สอบ 20

เกณฑ์การให้คะแนน 100คะแนน มีดังนี้