ภาษาจีนเบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

Course Syllabus

เกณฑ์การให้คะแนน