ภาษาจีน

คำอธิบายชั้นเรียน

จิตพิสัย 10
สอบย่อย 20
งาน 10
กลางภาค 30
ปลายภาค 30