จีน

คำอธิบายชั้นเรียน

มาเรียน 10
คะแนนเก็บ 10
จิตอาสา 10
กลางภาค 35
ปลายภาค 35