ม.3

ผู้สอน
ครู อัจฉราวรรณ แสงเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2073

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

รายวิชา การสร้างงานแอนิเมชัน

ศึกษาความเป็นมา ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Flashการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบFrame by Frame, Twinning, Movie Clip การทำ Layer Mask การสร้างปุ่ม รวมไปถึงการแทรกFile เสียงประกอบชิ้นงานเพื่อให้งานน่าสนใจมากขึ้นในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานนั้น จะใช้รูปแบบ การเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเน้นให้เด็กค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยจะมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและสอนขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เท่านั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงงานซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาแบ่งปันความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่และรู้จักที่จะคิดออกแบบ และสร้างสรรค์งานแอนิเมชันในแบบฉบับของตนเอง

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานการจัดการพัฒนาคิดค้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)