เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

รายวิชา การสร้างงานแอนิเมชัน

ศึกษาความเป็นมา ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Flashการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) และปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) แบบFrame by Frame, Twinning, Movie Clip การทำ Layer Mask การสร้างปุ่ม รวมไปถึงการแทรกFile เสียงประกอบชิ้นงานเพื่อให้งานน่าสนใจมากขึ้นในการเรียนและฝึกปฏิบัติงานนั้น จะใช้รูปแบบ การเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเน้นให้เด็กค้นคว้าและฝึกปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยจะมีครูผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คำแนะนำและสอนขั้นตอนพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) เท่านั้น เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปจัดทำโครงงานซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาแบ่งปันความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่และรู้จักที่จะคิดออกแบบ และสร้างสรรค์งานแอนิเมชันในแบบฉบับของตนเอง

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานการจัดการพัฒนาคิดค้นและเกิดเจตคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์