ชมรมภาษาพัฒนาชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดตั้งขึ้นเพื่่อใช้ในการเรียนรการสอนของครูและนักเรียนชมรมภาษาพัฒนาชีวิต