ชมรมภาษาพัฒนาชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ธาริตา สถาน

โรงเรียนมีชัยพัฒนา ตไบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

จัดตั้งขึ้นเพื่่อใช้ในการเรียนรการสอนของครูและนักเรียนชมรมภาษาพัฒนาชีวิต