ชมรมภาษาพัฒนาชีวิต

ธาริตา สถาน

โรงเรียนมีชัยพัฒนา ตไบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดตั้งขึ้นเพื่่อใช้ในการเรียนรการสอนของครูและนักเรียนชมรมภาษาพัฒนาชีวิต