ง 32201 การโปรแกรม 2 Python

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน