เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ง 32201 การโปรแกรม 2 Python

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน