ง 32201 การโปรแกรม 2 Python

ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน