English Class @ T. Addy

หัสนัยน์ สายคำ

โรงเรียนบ้านสันวิไล

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6