เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1-2559

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร และผู้สนใจประเด็นวิชาการทางสังคมวัฒนธรรม
เน้นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (research based)