511 มานุษยวิทยาสังคมวัฒนธรรม 1-2559

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษาเป็นวิชาบังคับของหลักสูตร และผู้สนใจประเด็นวิชาการทางสังคมวัฒนธรรม
เน้นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (research based)