นักเรียนชั้น ป.5/1

รัฐพงศ์ ภูภักดี

โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์